Kriya Yoga Lineage

THE AUTHENTIC AND ORIGINAL KRIYA YOGA OF BABAJI, LAHIRI MAHASHAYA, SHRIYUKTESHWARJI, BHUPENDRANATH SANYAL, PARAMAHAMSA YOGANANDA, SWAMI SATYANANDA GIRI, PARAMAHAMSA HARIHARANANDA AND PARAMAHAMSA PRAJNANANANDA
en_GB